Yasdel Ruiz

Student Success Advisor

Phone: 863.297.1010
Email: yruiz@polk.edu
Office: LTB-1299, Lakeland